ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA - Ing. Ján Galvánek

Zastupovaním primátora mesta Liptovský Hrádok od 1.10.2016 bol v zmysle §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátorom mesta poverený poslanec Ján Galvánek.

 

Kontaktná adresa: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
tel. č. 0905357546
email: jan.galvanek@lhr.sk

 

Zástupca primátora zastupuje primátora mesta Liptovský Hrádok súlade s § 13b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v rozsahu činností súvisiacich:

  • s koordinovaním spolupráce orgánov mesta pri zabezpečovaní a využívaní grantov a fondov Európskej únie a štátnych fondov pre rozvojové potreby mesta,
  • s koordinovaním spolupráce so štátnou správou a úloh z toho vyplývajúcich,
  • so záležitosťami na úseku digitalizácie verejnej správy,
  • s koordinovaním práce komisií mestského zastupiteľstva.
01.10.2016 00:00 Mesto Liptovský Hrádok