Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica k.ú. Podtureň

Dňa 19. 5. 2015 bola mestu doručená odpoveď MŽP SR k žiadosti Mesta Liptovský Hrádok zo dňa 19.3.2015.

Dňa 27. 3. 2015 bola mestu doručená odpoveď ministerstva na žiadosť mesta o informáciu, či spoločnosť EKOPLAZMA, s. r. o. vzala späť návrh na začatie posudzovania navrhovanej činnosti "spaľovňa", z ktorej vyplýva, že navrhovateľ zrejme stále zvažuje ďalší postup a zatiaľ ministerstvu žiadosť o zastavenie posudzovania nedoručil.

Dňa 25. marca Mesto Liptovský Hrádok vypovedalo Zmluvu o interkomunálnej spolupráci č. 841/2014/ŽPD v oblasti zabezpečenia zneškodňovania komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš, ktorá bola uzavretá 18.9.2014 na dobu 2 rokov. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede, teda dňom 1. apríla 2015.

Na žiadosť mesta zo dňa 4.3.2015 Ministerstvo ŽP SR dňa 23.3.2015 poskytlo informáciu o vyhodnotení všetkých pripomienok k rozsahu hodnotenia predložených ministerstvu v stanovenej lehote.

Dňa 19. marca zaslalo Mesto Liptovský Hrádok Ministerstvu ŽP SR list so žiadosťou o vysvetlenie situácie vzniknutej v dôsledku uskutočnených písomných aktov medzi EKOPLAZMOU a Obcou Podtureň. V liste mesto uvádza: Dňa 6. 3. 2015 podpísali Obec  Podtureň a spoločnosť EKOPLAZMA, s. r. o. Dohodu o ukončení platnosti Memoranda o spolupráci. V tejto Dohode sa okrem iného uvádza, že „Spoločnosť EKOPLAZMA s.r.o. po zvážení situácie a konštatovaní, že za daného stavu nie sú vytvorené podmienky na ďalšiu prípravu a realizáciu projektu, návrh obce na skončenie platnosti Memoranda prijala a zamýšľaný projekt v lokalite Žadovica realizovať nebude.“ (bod 6 Dohody)

Dňa 10.3.2015 vydala spoločnosť EKOPLAZMA, s. r. o. Vyhlásenie za prítomnosti Mariána Vojtíka, starostu obce Podtureň, Ing. Imricha Mlynarčíka a Zdena Kondora, poslancov obecného zastupiteľstva Podtureň. V zmysle Vyhlásenia „Spoločnosť EKOPLAZMA, s. r. o. vyhlasuje, že odstupuje od zámeru realizácie projektu spracovania komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, katastrálne územie Podtureň“.

Mesto Liptovský Hrádok poslalo dňa 4.3.2015 na MŽP SR pripomienky k Rozsahu hodnotenia.

Rozsah hodnotenia so žiadosťou navrhovateľa - spoločnosti EKOPLAZMA, s.r.o. - o informovanie verejnosti bol doručený Mestu Liptovský Hrádok dňa 25.2.2015.

Rozsah hodnotenia prišiel poštou na Mesto Liptovský Hrádok dňa 19.2.2015.

Rozsah hodnotenia je už zverejnený (13.2.2015) na portáli MŽP SR  http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou-   

 

Dnes, 10.2.2015, MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, zvolalo prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti "Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica k. ú. Podtureň". Tohto prerokovania sa zúčastňujú zástupcovia MŽP SR, navrhovateľa a dotknutých obcí (Podtureň, L. Peter a L. Hrádok).

Na tomto prerokovaní budú zapracované všetky stanoviská a pripomienky obcí a dotknutej verejnosti, ktoré boli zaslané MŽP SR do 28.1.2015. Rozsah hodnotenia, keď bude MŽP SR vydaný, bude zverejnený na stránkach ministerstva, ako aj dotknutých obcí a bude k nemu možné predložiť ďalšie pripomienky.

STOP SPAĽOVNI POD TATRAMI - občania proti plazmovej splynovni odpadu pri Liptovskom Hrádku

Mesto Liptovský Hrádok zvoláva VEREJNÝ HOVOR súvisiaci s informovaním obyvateľov mesta o situácii týkajúcej sa potenciálnej výstavby spaľovne v lokalite Žadovica. 

Termín: 5. Február 2015,   Miesto: Dom kultúry – kinosála,   Čas: 17:00

Na verejnom hovore sa dozviete: stanovisko Mesta Liptovský Hrádok, informácie zo strany prizvaných navrhovateľov zámeru (Ekoplazma, s.r.o.), informácie o pripravených krokoch mesta na likvidáciu TKO s dlhodobým výhľadom.

 

Výzva pre občanov

Liptovsko-hrádockí aktivisti pripravili v súvislosti s výstavbou spaľovne v lokalite Žadovica PETÍCIU nasledovného znenia:

Stanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Vysokotepelného zhodnotenia komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ Ekoplazma, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši predložil zámer na vybudovanie zariadenia na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k. ú. Podtúreň. Realizáciou zámeru dôjde k rozsiahlemu zamoreniu regiónu odpadmi, okolie bude ohrozené unikajúcimi prchavými látkami, zápachom, prachom a hlukom z dopravy. Negatívny dopad sa prejaví aj pri ohodnotení okolitých nehnuteľností. Dovoz odpadov ovplyvní nárast intenzity zaťaženia na prístupových komunikáciách. Navrhované riešenie sa nachádza v blízkosti vodných zdrojov, národných parkov TANAP a NAPANT, tesnej blízkosti chráneného areálu Hrádocké arborétum so 4. stupňom ochrany. Poznamenávame, že dotknuté územie je vyhľadávanou turistickou lokalitou. Prevádzkou zariadenia bude ovplyvnený aj turistický ruch obce Liptovský Ján, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti predmetného zariadenia. Z hore uvedených dôvodov žiadame MŽP SR, aby realizáciu predloženého zámeru neodporúčalo a zvážilo zamietavé stanovisko obyvateľov okolitých obcí.

Vyzývame občanov, aby, v prípade, že majú na predmetnú vec rovnaký názor, svojim podpisom petíciu podporili.

 

K, v súčasnosti posudzovanému Zámeru navrhovanej činnosti pre "Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica k.ú. Podtureň", pozrite si oficiálnu reakciu primátora nášho mesta a starostu Podturne na TA3 www.ta3.com/clanok/1054646/proti-spalovni-v-srdci-nizkych-tatier-spisuju-peticiu.html a na RTVS http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/57426 (od minúty 6:15).

 

Zámer navrhovanej činnosti pre "Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica k.ú. Podtureň" je k nahliadnutiu na mestskom úrade, odbore životného prostredia, dopravy a technických služieb, počas úradných hodín až do 28.1.2015.

Ak chcú občania podporiť mesto v jeho zamietavom stanovisku, môžu poslať písomné vyjadrenie na mestský úrad alebo elektronicky na e-mail viera.malastova@lhr.sk

Viac informácií získate aj na adrese:    http://www.enviroportal.sk/sk/eia?search[name]=&search[ico]=&search[act]=&search[activity]=&search[country]=5&search[district]=505&search[state]=&search[crossborder_country]=&search[_token]=5c1490066ca4399918b5f2e9d242208098ca09df

Dokumenty na stiahnutie

07.01.2015 16:16 Mesto LH