Zhotovenie videozáznamov z rokovaní Mestského zastupiteľstva

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na dodanie služby „Zhotovenie videozáznamov z rokovaní Mestského zastupiteľstva“

Mesto Liptovský Hrádok vyzýva na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby „Zhotovenie videozáznamov z rokovaní Mestského zastupiteľstva“.

Opis predmetu výzvy:

- zhotovenie neskráteného (1:1) videozáznamu rokovania Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku v zmysle rámcového plánu práce MsZ na rok 2016 - 6 riadnych a min. 2 mimoriadne rokovania. Trvanie jedeného rokovania MsZ je v priemere od dvoch do piatich hodín;

- pri nakrúcaní je potrebné použiť min. 3 kamery s rozlíšením HD so zábermi na predsednícky stôl, na poslanecký zbor a na rečnícky pult;

- spracovaný videozáznam z rokovania MsZ do troch dní uložiť na portál YouTube a odovzdať Mestu Liptovský Hrádok adresu umiestnenia (link), pre publikovanie videozáznamu z rokovania MsZ na internetovej stránke Televízie Liptovský Hrádok, a dátový súbor pre archív;

Náležitosti cenovej ponuky:

- záujemca uvedie ponúkanú konečnú cenu za predmet výzvy v členení podľa dĺžky spracovaného videozáznamu;

Ostatné podmienky:

- kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena;

- s víťazom bude uzatvorená obchodná zmluva na jeden rok;

- termín doručenia písomných cenových ponúk je stanovený do 30.11. 2015 do 11.00 hod na Mestský úrad v Liptovskom Hrádku, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok. Doručenie osobné alebo poštou v uzavretom obale s označením „Zhotovenie videozáznamov z rokovaní Mestského zastupiteľstva“.

Info na tel. č. 0445202115

V Liptovskom Hrádku, 10.11.2015

10.11.2015 14:24 Mesto LH