Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Hrádok na roky 2016 - 2021

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Hrádok na roky 2016 - 2021

Vážení spoluobčania, prijímatelia a poskytovatelia sociálnych služieb,

predkladáme Vám na verejnú diskusiu návrh  Komunitnéko plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Hrádok na obdobie rokov 2016-2021.

Mesto Liptovský Hrádok v súlade s § 80 a 83 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vypracúva  a schvaľuje  komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom  zohľadňuje miestne špecifiká a potreby svojich obyvateľov v  oblasti sociálnych služieb.

KPSS je strategický dokument, ktorý analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje ciele a  priority pre rozvoj v tejto sfére na nasledujúcich päť rokov.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Hrádok 2016-2021 je možné pripomienkovať do 24. októbra 2016.

Svoje pripomienky posielajte na adresu: Mestský úrad Liptovský Hrádok, odbor organizačný, školstva a sociálnych vecí, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok alebo e-mailom na adresu: martina.harichova@lhr.sk.

Spracovatelia KPSS

 

Dokumenty na stiahnutie

14.10.2016 13:38 MsÚ Liptovský Hrádok