Požiarny poriadok Mesta Liptovský Hrádok

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, orgánov obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie. Účelom „Požiarneho poriadku mesta“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom mesta v oblasti protipožiarnej činnosti, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

Dokumenty na stiahnutie

13.09.2006 00:00 Pavel Tomčík-technik požiarnej ochrany