Hlavný kontrolór

Správy o činnosti hlavného kontrolóra

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. v z.n.p. § 18f ods.1 písm.e, je hlavný kontrolór mesta povinný predložiť Mestskému zastupiteľstvu : Správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka...

26.02.2010 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »