Mesto

MESTO LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

sekretariát primátora a podateľňa  tel. č.: 044/ 5202 114,  fax: 044/ 5222 213

e-mail: sekretariat@lhr.sk


MESTSKÝ ÚRAD - kontakty

nájdete na adrese http://www.lhsity.sk/clanok/388-zamestnanci-kontakty


REGISTER ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOV - zmluvy, objednávky, faktúry

nájdete na adrese http://www.lhsity.sk/register-odberatelskych-vztahov


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - výzvy na predkladanie ponúk

nájdete na adrese http://www.lhsity.sk/verejne-obstaravanie


Otváracie hodiny Skládky TKO Žadovica

PO-PI:      od 7.00 hod do 14.30 hod
STREDA: od 7.00 hod do 16.00 hod
SOBOTA: od 8.00 hod do 12.00 hod
Kontaktná osoba: Ing. Peter Masár  0905 784185.
V prípade neprítomnosti volajte   Ing. Jaroslav Šupala  0907 650132,    Ing. arch. Tibor Ištok  0903 193337


Evidencia hrobových miest

Evidenciu hrobových miest vykonáva Odbor organizačný, školstva a sociálnych vecí mestského úradu. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom /resp. pozostalým/ hrobového miesta. Úhrada za nájomné hrobového miesta na 10 rokov na pohrebisku v Liptovskom Hrádku a Dovalove je stanovená v Prílohe č. 1 VZN č.4/2011.

Nájomcovia, ktorí ešte nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, zmenila sa adresa nájomcu, alebo nemajú záujem o užívanie hrobového miesta sa môžu informovať na Odbore organizačnom, školstva a sociálnych vecí u pani Bc. Miriam Mydliarovej, č.t. 0445202135, 0918865852, miriam.mydliarova@lhr.sk.