Organizácie mesta

BYP, s.r.o. Liptovský Hrádok

Spoločníci: MESTO Liptovský Hrádok
Názov organizácie: BYP, s. r. o. Liptovský Hrádok
Sídlo organizácie: ul. Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 36 437 263
IČ DPH: SK 2022100454
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: 1615211001/5600
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu: 01.01.2006

Predmet činnosti: správa bytového a nebytového fondu
drobné údržbárske práce v rozsahu voľných živností
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti údržby, opráv a prevádzkovania energetických zariadení na výrobu, rozvod a dodávku tepla
cestná nákladná doprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
vedenie účtovníctva
administratívne práce
manipulácia s nákladom
skladovanie a uskladňovanie
automatizované spracovanie údajov
obstaraváteľská činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
návrh a tvorba webových stránok
prieskum trhu
návrh, projektovanie a realizácia počítačových sietí a projektov využitia výpočtovej techniky a internetu
zálohovanie nosičovl záznamu dát, zvuku a obrazu
sprostredkovanie údržby bytového fondu
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
prevádzkovanie sauny, solária a bazénov
reklamná a propagačná činnosť a výroba reklamy v rozsahu voľných živností
upratovacie a čistiace práce
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
osobná cestná doprava s obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
výroba a rozvod tepla

31.12.2007 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

ZŠ s MŠ J.D.MATEJOVIE LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Zriaďovateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Názov organizácie: Základná škola s materskou školou
Sídlo organizácie: Ul. J. D. Matejovie 539, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37 910 485
DIČ: 2021873491
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, expozitúra Liptovský Hrádok
Číslo účtu : 1650949001/5600
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Dátum zriadenia: 1. 9. 2004

Organizačné zložky:
a) Materská škola Belanská 7 Liptovský Hrádok
b) Školský klub detí
c) Kuchyňa a školská jedáleň J. D. Matejovie 539 Liptovský Hrádok
d) Kuchyňa a školská jedáleň Belanská 7 Liptovský Hrádok
e) Školské stredisko záujmovej činnosti, J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok

H L A V N Á     Č I N N O S Ť
Predmet hlavnej činnosti: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku, poskytovanie základného vzdelania, zabezpečovanie rozumovej výchovy v zmysle zásad humanity a demokracie, poskytovanie mravnej, estetickej, pracovnej, zdravotnej, telesnej, ekologickej a náboženskej výchovy žiakov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium a prax. Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na uspokojovanie potrieb žiakov v čase mimo vyučovania. Zabezpečenie školského stravovania zamerané na výrobu, konzumáciu, odbyt jedál a nápojov.

P O D N I K AT E Ľ S K Á     Č I N N O S Ť
Predmet vedľajšej činnosti: podnikateľská činnosť - prenájom nebytových priestorov, pozemkov a príslušných zariadení v správe rozpočtovej organizácie.

20.12.2007 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Centrum voľného času - LIENKA LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Zriaďovateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Názov organizácie: Centrum voľného času detí a mládeže - LIENKA
Sídlo organizácie: Ul. J. D. Matejovie 544, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37 810 553
DIČ: 2021640753
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, expozitúra Liptovský Hrádok
Číslo účtu : 1626404001/5600
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Dátum zriadenia: 1. 7. 2002

Predmet činnosti:
Zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí. Usmerňovať rozvoj záujmov, utvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľať sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

20.12.2007 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

ZUŠ LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Zriaďovateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Názov organizácie: Základná umelecká škola
Sídlo organizácie: Partizánska 185, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37 906 526
DIČ: 2021773787
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, expozitúra Liptovský Hrádok
Číslo účtu : 1640943001/5600
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Dátum zriadenia: 1. 1. 2004

Predmet činnosti:
Poskytovať základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravovať na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriách, pripravovať aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

20.12.2007 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

ZŠ s MŠ HRADNÁ LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Zriaďovateľ: Mesto Liptovský Hrádok
Názov organizácie: Základná škola s materskou školou
Sídlo organizácie: Ul. Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37 910 477
DIČ: 2021873062
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, expozitúra Liptovský Hrádok
Číslo účtu : 1650930001/5600
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Dátum zriadenia: 1. 9. 2004

Organizačné zložky:
a) Materská škola Hradná 335 Liptovský Hrádok, s elokovanou triedou m.č. Dovalovo 425 Liptovský Hrádok
b) Školský klub detí
c) Kuchyňa a školská jedáleň Hradná 342 Liptovský Hrádok
d) Kuchyňa a školská jedáleň Hradná 335 Liptovský Hrádok
e) Školská kuchyňa, Dovalovo 425, Liptovský Hrádok
f)  Školská jedáleň, Dovalovo 425, Liptovský Hrádok

H L A V N Á    Č I N N O S Ť
Predmet hlavnej činnosti: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku, poskytovanie základného vzdelania, zabezpečovanie rozumovej výchovy v zmysle zásad humanity a demokracie, poskytovanie mravnej, estetickej, pracovnej, zdravotnej, telesnej, ekologickej a náboženskej výchovy žiakov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium a prax. Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na uspokojovanie potrieb žiakov v čase mimo vyučovania. Zabezpečenie školského stravovania zamerané na výrobu, konzumáciu, odbyt jedál a nápojov.

P O D N I K AT E Ľ S K Á    Č I N N O S Ť
Predmet vedľajšej činnosti: podnikateľská činnosť - prenájom nebytových priestorov, pozemkov a príslušných zariadení v správe rozpočtovej organizácie.

20.12.2007 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »