ZÁVEREČNÝ ÚČET MLH ZA ROK 2008

Otvor celý článok

07.04.2009 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Programový rozpočet Mesta Liptovský Hrádok na roky 2009-2011

Programový rozpočet Mesta Liptovský Hrádok pre roky 2009 – 2011 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.
Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania je snaha
o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.
Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre roky 2009 - 2011 znamená začiatok procesu programového rozpočtovania. V každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce napĺňať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo mesto v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov mesta.
V programovom rozpočte na roky 2009 – 2011 sú výdavky Mesta Liptovský Hrádok alokované do 14 programov...
 
Programový rozpočet Mesta Liptovský Hrádok schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.12.2008.

11.12.2008 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

ZÁVEREČNÝ ÚČET MLH ZA ROK 2007

Záverečný účet Mesta Liptovský Hrádok za rok 2007 v priložených súboroch...

08.04.2008 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Plnenie rozpočtu MLH roku 2007

Rozpočet Mesta Liptovský Hrádok na rok 2007 schválený uznesením MsZ č. 46/2006 dňa 23.11.2006 bol upravený uznesením MsZ číslo 27/2007 zo dňa 24.5.2007 s účinnosťou od 1.5.2007, uznesením č. 37/2007 zo dňa 28.6.2007 od 1.6.2007 a uznesením č. 43/2007 zo dňa 20.9.2007 od 1.9.2007.
Predmetom tejto správy je vyhodnotenie plnenia úpravy rozpočtu k 30.9.2007 a zdôvodnenie úpravy rozpočtu s účinnosťou od 1. 11. 2007.
Správu, ako aj úpravu rozpočtu Mesta Liptovský Hrádok roku 2007 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. 11. 2007.

05.12.2007 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Rozpočet Mesta Liptovský Hrádok na roky 2008-2010

Rozpočet Mesta Liptovský Hrádok na roky 2008-2010 je spracovaný v súlade so zákonom číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom v súlade s § 9 citovaného zákona sa zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý nástroj finančnej politiky mesta, v rámci ktorého sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov Mesta Liptovský Hrádok na roky 2008 až 2010. Podľa ods. 3 § 9 príjmy a výdavky rozpočtované v rokoch 2009 a 2010 nie sú rozpočtované ako záväzné ukazovatele rozpočtu.
Rozpočet Mesta Liptovský Hrádok schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. 11. 2007.

05.12.2007 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

ZÁVEREČNÝ ÚČET MLH ZA ROK 2006

SPRÁVA
o plnení rozpočtu Mesta Liptovský Hrádok
za rok 2006
s návrhom na finančné usporiadanie


Rozpočet Mesta Liptovský Hrádok na rok 2006 bol schválený uznesením MsZ č. 55/2005 15.12.2005. Bol spracovaný v súlade so zákonom číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 668/2004 ...

05.03.2007 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Rozpočet MLH na roky 2007 až 2009

Tu je k dispozícii na stiahnutie textová a tabuľková časť rozpočtu Mesta Liptovský Hrádok na roky 2007 až 2009

08.11.2006 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »