Stratégie mesta a program hasr

PROGRAM HaSR - vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov za rok 2014

Tu si môžete stiahnúť dokument - Vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2014...

02.11.2015 09:26Mesto LHzobraziť celý článok »

PROGRAM HaSR - vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov za rok 2013

Tu si môžete stiahnúť dokument - Vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2013...

28.04.2014 00:00Mesto LHzobraziť celý článok »

PROGRAM HaSR - vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov za rok 2012

Tu si môžete stiahnúť dokument - Vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2012...

28.04.2013 00:00Mesto LHzobraziť celý článok »

PROGRAM HaSR - vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov za rok 2011

Tu si môžete stiahnúť dokument - Vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2011...

24.02.2012 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

PROGRAM HaSR - vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov za rok 2010

Tu si môžete stiahnúť dokument - Vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2010...

16.04.2011 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Program rozvoja bývania mesta Liptovský Hrádok je strednodobý strategický dokument, ktorý vytvára predpoklad pre plánovitý rozvoj bývania v meste. Má lokálny charakter, je určený pre rozvoj územia Liptovského Hrádku a jeho mestskej časti Dovalovo. Jeho cieľom je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie bývania rôznych skupín obyvateľov v bytoch, ktoré zodpovedajú ich nárokom na kvalitu bývania a príjmovej situácii.

16.02.2011 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v súlade s § 83 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Jeho vypracovanie je v súlade s originálnou kompetenciou a pôsobnosťou mesta Liptovský Hrádok vo svojom územnom obvode.

19.01.2011 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

PROGRAM HaSR - vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov za rok 2009

Tu si môžete stiahnúť dokument - Vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2009...

26.02.2010 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

PROGRAM HaSR - vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov za rok 2008

Tu si môžete stiahnúť dokument - Vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2008...

03.03.2009 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

PROGRAM HaSR - vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov za rok 2007

Tu si môžete stiahnúť dokument - Vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov Programu HaSR za rok 2007...

29.02.2008 00:00MsÚ Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Stratégia Mesta Liptovský Hrádok v oblasti separovania odpadov

Mesto Liptovský Hrádok sa v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi snaží o zabezpečenie kvalitného separovaného zberu, ktorým smeruje ku koncepcii tzv. „nulového odpadu“. To síce neznamená, že obyvatelia mesta nebudú produkovať odpad, ale to, aby sa čo najviac vyprodukovaného odpadu zhodnotilo, recyklovalo a teda ďalej využívalo. Mesto má v súčastnosti aj napriek zvyšujúcim sa množstvám vyseparovaných komodít rastúcu tendenciu produkcie zmesového komunálneho odpadu, teda odpadu, ktorý sa ukladá na skládke tuhého komunálneho odpadu. Nakladanie s komunálnymi odpadmi je dôležitá činnosť, na ktorú sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky a je preto dôležité, kam smerujú ciele a vízie mesta v tejto oblasti. Cieľom je teda nielen zhodnocovanie, v čo najvyššej miere už vyprodukovaného odpadu, ale tiež propagácia a informovanosť, ako odpad produkovať, v čo najmenších množstvách a s čo najmenším dopadom na životné prostredie...

07.02.2008 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Koncepcia rozvoja MLH v oblasti tepelnej energetiky

KONCEPCIA ROZVOJA MLH V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY.

Predložený Návrh koncepcie rozvoja MLH v oblasti tepelnej energetiky bol prerokovaný a odsúhlasený na zasadnutí MsZ MLH dňa 25.01.2007 s prijatím nasledujúcich zásad a princípov:

1)Materiál Koncepcia rozvoja MLH v oblasti tepelnej energetiky sa stáva súčasťou územno plánovacej dokumentácie MLH.

2)Modernizáciu výrobných kapacít zdrojov tepla SCZT prednostne zabezpečovať:
a)využívaním odpadového tepla spalín kondenzačnou a nízkotepelnou prevádzkou,
b)prípravou teplej úžitkovej vody v centralizovanom systéme,
c)inštaláciou meracej, regulačnej a riadiacej techniky s cieľom dosiahnutia bezobslužnej prevádzky ...

15.01.2007 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Program HaSR MLH na roky 2007 - 2013

prijatý a schválený poslancami MsZ MLH na riadnom zasadnutí dňa 28. septembra 2006

31.10.2006 00:00A-projekt, n.o. Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Program HaSR MLH na roky 2004 až 2008

Významnou vlastnosťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja má byť živosť tohto dokumentu. Živosť dokumentu znamená, že súčasné poznanie a rozvojové potreby nie sú poznaním a potrebami konečnými, a že v budúcnosti sa toto poznanie a potreby môžu a budú meniť. Preto by program mal zabezpečiť, aby v ňom aj budúce myšlienky a projekty našli svoje uplatnenie. Zároveň je však dôležité, aby mesto zmenami v programe nezľavovalo z najdôležitejších rozvojových princípov a hodnôt. To znamená, ...

03.05.2006 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »