Technické služby - Informácie

MESTSKÉ CINTORÍNY A HROBOVÉ MIESTA

Správcom mestských cintorínov v Liptovskom Hrádku a mestskej časti Dovalovo je Odbor technických služieb. Evidenciu hrobových miest vykonáva Odbor organizačný, školstva a sociálnych vecí. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom /resp. pozostalým/ hrobového miesta. Úhrada za nájomné hrobového miesta na 10 rokov na mestských cintorínoch je stanovená v Prílohe č.1 VZN č. 4/2011.
Nájomcovia, ktorí ešte nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, zmenila sa adresa nájomcu alebo nemajú záujem o užívanie hrobového miesta sa môžu informovať na Odbore organizačnom, školstva a sociálnych vecí u pani Bc. Miriam Mydliarovej, č.t. 0445202135, 0918865852,      miriam.mydliarova@lhr.sk