Verejné obstarávanie - stavebné úpravy chodníka na ul. Športovej

MESTO Liptovský Hrádok Mestský úrad, Ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na zabezpečenie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice Mesta Liptovský Hrádok na dodanie stavebných prác na stavbu „Stavebné úpravy chodníka na ul. Športovej v Liptovskom Hrádku“.

27.06.2013 00:00Mesto LHzobraziť celý článok »

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - PD na tribúnu pod Skalkou

VÝZVA zákazka s nízkou hodnotou - služba podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice o postupe pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou verejného obstarávateľa Mesta Liptovský Hrádok na na dodanie služby – vypracovanie a dodávka projektovej dokumentácie stavby „Prestrešenie a stavebné úpravy tribúny pod Skalkou v Liptovskom Hrádku“.

26.03.2013 00:00Mesto LHzobraziť celý článok »

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - PD na chodník na Ul. Vyšné a Nižné Fabriky

MESTO Liptovský Hrádok Mestský úrad, Ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok Verejný obstarávateľ,
vyhlasuje verejné obstarávanie na zabezpečenie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice o postupe pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou verejného obstarávateľa Mesta Liptovský Hrádok na „Stavebné úpravy chodníka na ulici Vyšné a Nižné Fabriky“ ...

22.02.2013 00:00Mesto LHzobraziť celý článok »

Verejné obstarávanie - mesačník mesta 2013-2014

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zakázky s nízkou hodnotou podl'a § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. a Smernice č. 1/2008 o postupe, pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní pre zakázky s nízkou hodnotou verejného obstarávateľa Mesta Liptovský Hrádok na dodanie tovaru s názvom "Mesačník Liptovský Hrádok pre roky 2013 - 2014".

11.12.2012 00:00Mesto LHzobraziť celý článok »

Verejné obstarávanie - ZŠ JDMatejovie- 9/2012

Základná škola s materskou školou J.D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok IČO - 37 910 485
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Touto formou si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky s názvom : „Manažér implementácie“ vzhľadom na to, že podľa našich informácii sa zaoberáte poskytovaním služieb, ktoré sú predmetom prieskumu trhu realizovanom na základe Výzve na predloženie cenovej ponuky.
Dovoľujeme si požiadať, aby ste cenovú ponuku predložili vo forme požadovanej vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a to vo forme, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2. Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Osobitne si vás dovoľujeme upozorniť na požiadavku predložiť cenovú ponuku do 21.09.2012 do 11:00 hod. a to osobne, alebo poštou, alebo emailom, na našu adresu uvedenú vo Výzve na predloženie cenovej ponuky. Cenová ponuka musí byť v uzavretom obale s označením obstarávania, s výzvou neotvárať.
Za predloženie cenovej ponuky vopred ďakujeme. 

Ing. Ľubica Dronzeková, riaditeľka

10.09.2012 00:00Mesto LHzobraziť celý článok »

Výzva na predloženie cenovej ponuky - ZŠ JDM

Výzva na predloženie cenovej ponuky na práce: rekonštrukcia zásuvkových a svetelných rozvodov pavilónu B Základnej školy na ulici J.D.Matejovie...

23.07.2012 00:00MsÚ LHzobraziť celý článok »

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - splašková kanalizácia

VÝZVA zakázky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Smernice o postupe pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní Mesta Liptovský Hrádok v platnom znení na dodanie stavebných prác na stavbu „Nájomný bytový dom- 10b.j. nízkoštandartné byty v Liptovskom Hrádku- splašková kanalizácia",
v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v zmysle podmienok ohlásenia drobnej stavby...

18.04.2012 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - údržba trávnikov mesta

Výzva zákazky s nízkou hodnotou pre obstarávateľa Technické služby mesta Liptovský Hrádok Podtureň – Roveň 206 03301 L. Hrádok. V zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Smernice o postupe pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou verejného obstarávateľa Mesta Liptovský Hrádok a ním zriadené organizácie v platnom znení na poskytnutie služby.„Údržba trávnikov v katastrálnom území mesta Liptovský Hrádok – zákazka s nízkou hodnotou“.

13.04.2012 00:00Technické služby mestazobraziť celý článok »

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - oplotenie ZŠ Hradná

VÝZVA zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Smernice č. 1/2008 Mesta Liptovský Hrádok v platnom znení na dodanie stavebných prác na stavbu „Oplotenie Základná škola s materskou školou Hradná 342 v Liptovkom Hrádku“, v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v zmysle ostatných predpisov a noriem...

13.03.2012 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

Zverejnenie výzvy č. 02585-WYT

Zverejňujeme výzvu, ktorá bola zverejená vo Vestníku č. 46/2012 dňa 7.3.2012 pod č. 02585- WYT
Podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky na dodanie tovaru - názov zákazky: "Detské ihrisko na ul. Komenského v Liptovskom Hrádku".

08.03.2012 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - chodník ul. F. Kráľa a P.O.Hviezdoslava

MESTO LIPTOVSKÝ HRÁDOK, Ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok vyhlasuje VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA S VÝZVOU NA PREDLOŽENIE PONUKY NA DODANIE STAVEBNÝCH PRÁC pre obstarávateľa v zmysle §6 ods.l písm.b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na dodanie stavebných prác: „Stavebné úpravy chodníka na ulici F. Kráľa a na ulici Hviezdoslavovej  v Liptovskom Hrádku s vyznačením cykloturistickej trasy" ...

02.02.2012 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - chodník ul. Partizánska

MESTO LIPTOVSKÝ HRÁDOK, Ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok vyhlasuje VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA S VÝZVOU NA PREDLOŽENIE PONUKY NA DODANIE STAVEBNÝCH PRÁC pre obstarávateľa v zmysle §6 ods.l písm.b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na dodanie stavebných prác: „Stavebné úpravy chodníka na ulici Partizánskej v Liptovskom Hrádku s vyznačením cykloturistickej trasy" ...

11.11.2011 00:00Mesto Liptovský Hrádokzobraziť celý článok »